Κυριακή, 13 Μαΐου 2012

άλλα λόγια (μέρες που είναι)Προ εκατονταετίας

Εις μάτην ανεμένομεν προ διημέρου την άφιξιν
της ατμακάτου εις τον σταθμόν Πελοποννήσου
φερούσης επί των ώμων αυτής Έλληνας της δια-
σποράς ακμάσαντας εν Βιέννη, Βουκουρεστίω
και Αμστελοδάμω.

Και είναι μεν αληθές, ότι εις τας ευεργεσίας τούτων
οφείλομεν περικαλλή μέγαρα, άτινα κοσμούν
τον καθ’ ημέραν βίον μας, τόσον κατά την περίοδον
των βροχών, όσον και κατά τα διαστήματα
της ηλιοφανείας.

Πλην φεύ! Ως επληροφορήθημεν την επιούσαν
εκ δημοσιεύματος εις τον έγκριτον «Αγγελιαφόρον
των Παρισίων», οι επιφανείς αυτοί συμπατριώται μας
έκριναν σκοπιμώτερον να μεταβούν αγεληδόν
εις το θέατρον της Κυρίας Σάρας Βερνάρδου, είτα δε
εις παρακείμενον οίκον εκβαχεύσεως και παντο-
ειδούς ακολασίας, αναζητούντες εκείσε εφήμερον
ου μην και ολονύκτιον τέρψιν, 
επιλήσμονες γενό-
μενοι του προς την πατρίδα χρέους των.

O tempora, o mores!

από Τα Νέα της Διζιλάνδης
13 Μαΐου 1912

                                                                                

© Βασίλης Πολύζος  7.8.2004

Δεν υπάρχουν σχόλια: