Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Ο ΑΙΜΙΛΙΟΣ, H ΚΟΜΙΣΣΑ ΚΑΛΙΟΣΤΡΟ ΚΑΙ O ARSΈNE LOUPIN !!!

Ο ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΣΑ ΚΑΛΙΟΣΤΡΟ ! ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΗΤΟΝΛΩΠΟΔΥΤΗΝ
ARSΈNE LOUPIN !!!  (πλήρης εξιστόρησις, μετά 6 ιστορικών φωτογραφιών)

Ο Αιμίλιος μεταβάς κατά τας περιπλανήσεις του ανά τας ρύμας και τας αγυιάς και εις το χωρίον
Jumièges της  Άνω Νορμανδίας επεσκέφθη (εικ. 1 και 2) την οικίαν (παραπλεύρως του ταχυδρομείου) εντός της οποίας ο δαιμόνιος συγγραφεύς Maurice Leblanc, (πατήρ του διασήμου λωποδύτου  Arsėne Lupin, γνωστού και ως καταναλωτού λουπίνων), συνήντα κρυφίως την εκπάγλου καλλονής Comtesse de Cagliostro, περί ης συνέγραψε και σχετικήν μυθιστορίαν. Αναφέρω, ότι εις την Jumièges ευρίσκεται και η θρυλική Aiguille Creuse (Κούφια Βελόνα), ήτοι το Κωδωνοστάσιον του εκεί Μοναστηρίου, το οποίον εχρησιμοποιήθη ως κρυσφήγετον του αρχιλωποδύτου.
Δυστυχώς, κατά την ημέραν της επισκέψεως απουσίαζον τόσον ο
Maurice, όσον και
ο
Arsėne, ευρίσκετο όμως εκεί η Κόμισσα (εικ. 3), καθώς και η φίλη της Annette (εικ. 4), αι οποίαι ευχαρίστως υπέκυψαν εις τας ικεσίας του Αιμιλίου και εδέχθησαν να φωτογραφηθούν, κατόπιν και της υποσχέσεως τούτου, ότι αι φωτογραφίαι θα ενεφανίζοντο εις το επόμενον τεύχος του περιοδικού Elle. Εν συνεχεία και ενώ
ο Αιμίλιος προσεπάθει να απαθανατίσει και την Κούφιαν Βελόναν (εικ. 5) ενεφανίσθη
ο εντός του Μοναστηρίου κοιμώμενος λωποδύτης
Loupin, o οποίος και εδέχθη,
δια τας ανάγκας του σεναρίου, να «ποζάρει» μετά της Κυρίας Κομίσσης (εικ. 6).

Αναδημοσίευσις εκ του περιοδικού
Lectures pour Tous (Revue Universelle  et Populaire Illustrėe) μετάφρασις Αιμιλίου Longevius.

Δεν υπάρχουν σχόλια: