Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

Τοιχογραφία / Ιαμβικά Εξάστιχα (2)Ιαμβικά Εξάστιχα Ιωάννου Δαμασκηνού (2)


Ήχος Πλάγιος Πρώτος (Υποδώριος)

Θρηνωδός εί συ και φιλοικτίρμων άγαν,
αλλ’ εις τα πολλά και χορεύεις ευρύθμως.
Ο μουσικός νους, ον εγνώρισεν τέχνη,
τίς η παρεκκλίνουσα κλίσις πλαγίων;
Πέμπτον σε τάξις, αλλά πρώτον του μόνου
έχει σε και λέγει σε, πρώτε πλαγίων.

Ήχος Πλάγιος Δεύτερος (Υπολύδιος)

Έκτος μελωδός, αλλ’ υπέρπρωτος πέλεις,
ο δεύτερος συ των μελών δευτερεύων.
Τας ηδονάς συ διπλοσυνθέτους φέρεις
του δευτέρου πως δευτερεύων δευτέρως.
Σε τον μελιχρόν, τον γλυκύν, τον τέττιγα,
τον εν πλαγίοις δεύτερον τις ου φιλεί;

Ήχος βαρύς (Υποφρύγιος)

Οπλιτικής φάλαγγος οικείον μέλος
ο του βάρους συ κλήσιν ειληφώς φέρεις.
Ήχον τον απλούν, τον βάρους επώνυμον,
ο τους λογισμούς εν βοαίς μισών φιλεί.
Ανδρών δε άσμα δευτερότριτε βρέμεις.
Ών ποικίλος δε, τους απλούς έχεις φίλους.

Ήχος Πλάγιος Τέταρτος (Υπομιξολύδιος)

Ήχων σφραγίς τέταρτε συ των πλαγίων,
ως εν σεαυτώ παν καλόν μέλος φέρων.
Ανευρύνεις συ τους κρότους των ασμάτων,
ήχων κορωνίς ως υπάρχων και τέλος.
Ως άκρον εν φθόγγοις τε και φωνών στάσει
άκρον σε φωνής δις σε καλώ και τέλος.

Ιωάννου Δαμασκηνού, Ιαμβικά Εξάστιχα για τους Οκτώ Ήχους

τοιχογραφία, μια ζωγραφιά του Βασίλη Πολύζου 2005

Δεν υπάρχουν σχόλια: